Roll of Honour

 

Batch No of Students Topper Percentage Rank Holders
        Merit Distinction Credit
2019 41 Raiia Singh 98.4% 9 32  
2018 43 Dhanesh Lalit Gianani 98.80% 21 19 3
2017 42 Shagun Lalwani 94.20% 12 27 3
2016 40 Raka Banerjee 98.00% 13 23 4
2015 34 Purram Tejwani 94.00% 10 24 0
2014 45 Ebrahim Rangwala 94.20% 14 29 2
2013 30 Aditi Kuwar 94.60% 2 15 13
2012 36 Ali Ladiwala 94.60% 7 16 13
2011 36 Anushka Nagda 95.20% 8 26 2
2010 32 Shah Mrunal 93.00% 4 27 1
2009 17 Bahirwani Payal 89.42% 4 12 1
2008 14 Sarah Chordekar 95.50% 2 11 1
2007 23 Krishna Nain 92.57% 1 12 10
2006 16 Sahil Shivlani 89.10%   7 9
2005 17 Victor Tarapora 90.30% 1 7 9
2004 7 Shiraz Jamali 85.00%   3 4
Powered by Intellischools